Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania danych osobowych przez Solski Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-066 Warszawa, pl. Małachowskiego 2, daneosobowe@solskipr.pl. Spółka jest zarówno administratorem jak i podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

Solski Communications sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy,
 • podjęcia działań przed wykonaniem umowy (np. przyjmowanie zlecenia świadczenia usług, obsługi zlecenia i wniosków),
 • realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej)
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki (np. informowanie o działalności klientów firmy Solski Communications, co pokrywa się zakresem zainteresowań zawodowych, działalności publicznej osób, których dane dotyczą).

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Solski Communications sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności art. 6 ustęp 1 litery a), b) i f) tego rozporządzenia.

 

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ustęp 1 litera f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę), informujemy, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są przede wszystkim:

 • informowanie o działalności klientów firmy Solski Communications (tzw. public relations),
 • marketing bezpośredni własnych usług kierowanych do przedsiębiorstw,
 • zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń.

 

Przetwarzanie danych w państwach trzecich i odbiorcy danych

Solski Communications sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani innych podmiotów współpracujących z firmą Solski Communications sp. z o.o., za wyłączeniem sytuacji, gdy przekazanie takie odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): na czas trwania umowy lub do zakończenia procesu dochodzenia ew. roszczeń;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Solski Communications sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane tak długo jak osoba, której dane dotyczą prowadzi działalność pokrywającą się z zakresem działalności klientów Solski Communications sp. z. o. o.;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu, gdy ich dalsze przetwarzanie nie będzie spełniało jakiegokolwiek celu dla administratora lub osoby, której dane dotyczą.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Solski Communications sp. z o. o. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Solski Communications sp. z o. o. informuje, że osoby których dane dotyczą mają prawo wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych osobowych oraz – w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – cofnięcia jej. Wnioski w tym zakresie należy kierować mailem na adres daneosobowe@solskipr.pl.

Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia.

 

Konsekwencje braku podania danych lub żądania usunięcia danych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ustęp 1 litera f) żądanie usunięcia danych osobowych oznacza, że Solski Communications spółka z o. o. nie będzie informować o działaniach prowadzonych przez swoich klientów.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ustęp 1 litera a) i b) brak zgody podania danych będzie oznaczać niemożność sfinalizowania umowy o świadczenie usług.

 

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/131/224.