Szacunek dla różnorodności jest jedną z kluczowych wartości Solski Communications. Od samego początku istnienia firmy pracują u nas przedstawiciele różnych pokoleń, kobiety i mężczyźni, osoby o różnym pochodzeniu, statusie rodzinnym,  wyznaniowym, zainteresowaniach i stylu życia. Szanując te różnice, czerpiemy z bogactwa różnego sposobu myślenia i kreatywności wszystkich członków naszego zespołu, by rozwijać naszą firmę, twórczo wspierać naszych klientów, a równocześnie przyczyniać się do rozwoju zawodowego i osobistego wszystkich pracowników.

Pielęgnowaniu różnorodności w naszej firmie służą nasze rozwiązania organizacyjne. Ułatwiamy powroty do pracy osobom wracającym po urlopach macierzyńskich i wychowawczych – mają one możliwość skorzystania z elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca w niepełnym wymiarze godzin. Oferujemy także rozwiązanie typu home office – możliwość pracy z domu, jeśli wymaga tego sytuacja osobista. Oferujemy programy stażowe dla studentów umożliwiając im zdobycie niezbędnych doświadczeń, a także – po zakończeniu studiów – stałe zatrudnienie.  Nasze procedury rekrutacyjne są włączające i przyjazne dla wszystkich grup społecznych.

Nie tolerujemy postaw dyskryminacyjnych. Zachęcamy pracowników do otwartej komunikacji, zgłaszania wszelkich uwag i pytań drogą służbową lub anonimowo, za pośrednictwem dostępnej dla wszystkich skrzynki kontaktowej czyli tzw. Idea Box. Zgłaszane przez pracowników uwagi i sugestie są starannie analizowane przez zespół zarządzający i każdorazowo podejmowana jest odpowiednia akcja. Organizujemy także spotkania relacyjne i integracyjne dla pracowników podczas których członkowie naszego zespołu lepiej się poznają oraz mają okazję uczyć się lepszej współpracy w różnorodnym środowisku pracy.

Przyczyniamy się także do promowania różnorodności i włączania społecznego w biznesie i życiu społecznym. Od wielu lat pro bono wspieramy inicjatywy Stowarzyszenia Bardziej Kochani, które działa na rzecz osób z zespołem Downa i ich rodzin. Z podopiecznymi Stowarzyszenia spędzamy czas jako wolontariusze. Promujemy także i wspieramy działania prospołeczne naszych klientów, np. Kongres Różnorodności.

Rozwijając firmę, świadomie i konsekwentnie budujemy w niej atmosferę tolerancji i akceptacji różnorodności. Stąd nasze strategiczne zobowiązanie do promowania tematyki w zakresie równego traktowania i zarządzania różnorodnością, wyrażone poprzez dołączenie do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.